Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,483

 Định lượng stigmasterol trong thân lá Cam thảo dây Đại Lộc – Quảng Nam bằng LC
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trần Mạnh Lục*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(114).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 1402;Năm: 2017
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các steroid trong mẫu thân lá Cam thảo dây định tính bằng các thuốc thử Libermann-Burchard, RosenheimT, Rosenthaler và Salkowski. Thành phần hóa học của các dịch chiết hecxane, chloroform, ethyl acetate và methanol được xác định bằng GC/MS. Stigmasterol toàn phần từ bột dược liệu thân lá Cam thảo dây (Abrus precatorius Linn) được chiết bằng phương pháp soxhlet với dung môi chloroform trong 10 giờ. Hàm lượng stigmasterol được xác định bởi phương pháp LC trên cột C18 với nhiệt độ cột 3000C ± 1, hệ dung môi pha động là methanol - CH3COOH 0,1% trong H2O là 99/1 (v/v), tốc độ dòng 0,8 ml/phút, thể tích tiên 20 µl, bước sóng phát hiện tại 205 nm. Định lượng stigmasterol bằng LC cho độ tương thích cao với các thông số sắc ký có RSD dưới 2%. Khoảng tuyến tính của nồng độ stigmasterol được khảo sát từ 10–50 ppm (R = 0,99689). Phương pháp được thẩm định cho độ chính xác cao với giới hạn định lượng là 10 ppm.
ABSTRACT
Steroids from the stem and foliage of red form of Abrus precatorius Linn have been detected by Libermann-Burchard, RosenheimT, Rosenthaler and Salkowski reagents. Chemical constituents of hecxane, chloroform, ethyl acetate and methanol extracts are determined by GC/MS. The total stigmasterol from Abrus precatorius Linn powder is extracted by soxhet in chloroform in 10 hours. The amount of stigmasterol is determined by LC assay on a C18 column, at temperature of 3000C ± 1, using mobile phase of methanol - CH3COOH 0.1% in H2O 99:1 (v/v), at mobility of 0.8 ml/min, injection of 20 µl with detection at 205 nm. Determination of stigmasterol by LC is validated highly with all RSDs less than 2%. The linearity of stigmasterol concentration is in the range of 10–50 ppm and is found to be linear (R = 0.99689). The method proves to be sufficiently precise with LOQ of LC assay of10 ppm.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn