Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,344

 Đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi tre và và sử dụng copolyme ghép để hấp phụ Cu(II)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Mạnh Lục
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 14;Từ->đến trang: 46-52.;Năm: 2006
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi tre trong môi trường nước được nghiên cứu với việc sử dụng cặp oxi hoá khử Fe2+/H2O2. Điều kiện tối ưu của quá trình ghép là: thời gian 150 phút, nhiệt độ 50oC, [Fe2+] = 0,004M, [H2O2] = 0,05M, tỷ lệ khối lượng acrylamit/bột tre = 2, pH = 3. Sự tồn tại của sản phẩm ghép được xác nhận qua phổ hồng ngoại. Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và khả năng hấp phụ ion Cu2+ từ dung dich nước của sản phẩm ghép cho điều kiện tối ưu tại: t = 150 phút, pH = 5, tải trọng hấp phụ cực đại = 15,625 mg/g. Chất hấp phụ có thể được sử dụng nhiều lần và giải hấp có hiệu quả bằng HCl 0,5M.
ABSTRACT
Graft copolymerization of acrylamit (AM) onto bamboo fiber using Fe2+/H2O2 redox pair in aqueous medium has been studied. The optimal conditions for grafting AM onto bamboo fiber were 150 min time at 500C, [Fe2+] = 0,004M, [H2O2] = 0,05M, rate monome /bamboo powder = 2, pH = 3. Infrared (IR) spectroscopy was used to confirm the graft copolymer fomation. Research results of effective factor and adsorption capacity ion Cu2+ from water solution of graft copolymer for optimal condition as follows: t = 150 minute, pH = 5, maximum adsorption loading capacity = 15,625 mg/g. The used adsorpbent materials were easily regenerated by HCl 0,5M .
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn