Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Graft polymerization of acrylic acid onto bamboo fiber initiated by ceric ammonium nitrate
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Manh Luc, Nguyen Van Khoi, Nguyen Thanh Tung
Nơi đăng: Tạp chí Hoá học; Số: 43(5);Từ->đến trang: 638-642;Năm: 2005
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đã nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi tre trong môi trường nước với tác nhân khơi mào ceri amoni nitrat (CAN). Sự tồn tại của Copolime ghép được xác nhận qua phổ hồng ngoại. Đã khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phản ứng đồng trùng hợp ghép. Điều kiện tối ưu của quá trình ghép axit acrylic lên sợi tre là: [CAN] = 0,072M,; [HNO3] = 0,0025M; khối lượng bột tre = 4 gam, khối lượng axit acrylic = 10 gam; thời gian phản ứng t = 150 phút và nhiệt độ 45oC.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
Graft copolymerization of acrylic acid onto bamboo fiber using ceri amoni nitrat (CAN) as initiator in aqueous medium has been studied. Infrared (IR) spectroscopy was used to confirm the graft copolymer fomation. The optimal conditions for grafting acrylic acid (AA) onto bamboo fiber were [CAN] = 0,072M, [HNO3] = 0,0025M; bamboo powder = 4g; acrylic acid = 10 g; time = 240 minutes; temperature = 450C.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn