Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,756

 Nghiên cứu khả năng hấp phụ các ion Cu(II), Zn(II), Pb(II) của axit humic tách từ than bùn Liên Chiểu – Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Mạnh Lục
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 7[48];Từ->đến trang: 101-108;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Axit humic được tách từ nguồn than bùn Liên Chiểu- Đà Nẵng bằng phương pháp hoà tan trong dung dịch kiềm, lắng gạn, li tâm lấy dung dịch rồi kết tủa bằng axit. Tinh chế 3 lần cho sản phẩm có hàm lượng tro 2.35%, hàm lượng nước hút ẩm không khí 5.85%. Đặc tính hoá lí của sản phẩm thể hiện qua phổ IR, ảnh SEM và phân tích nhiệt vi phân TG/DTA. Mẫu sản phẩm axit humic với kích thước hạt ≤ 0.5mm được sử dụng làm vật liệu hấp phụ các ion Cu2+ , Zn2+, Pb2+ trong dung dịch nước ở nhiệt độ phòng. Trong điều kiện hấp phụ bể có khuấy trộn đủ đảm bảo quá trình khuyếch tán đều thì thời gian đạt cân bằng hấp phụ là 90 phút, pH tối ưu = 5. Sử dụng phương trình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir xác định được tải trọng hấp phụ cực đại q max = 19.88 (mg/g) đối với Cu2+, q max = 19.19 (mg/g) đối với Zn2+ và q max = 29.41 (mg/g) đối với Pb2+. Giá trị ái lực hấp phụ của Cu2+ = 0,032; của Zn2+ = 0,042; của Pb2+ = 0,067. Các kết quả thu được thấy mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir mô tả khá chính xác sự hấp phụ của M2+ lên axit humic, đồng thời chỉ ra khả năng thuận lợi để sử dụng axit humic vào mục đích tách các ion kim loại nặng khỏi môi trường nước. Từ khoá: axit humíc, than bùn, hấp phụ, môi trường, vật liệu.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
Acid humic was seperated from the peat source at Lien Chieu- Da Nang by dissolving peat in the alkali solution. Then it was deposited and centrifugated to obtain the solution. After that, it was precipitated by acid. After three times refining, we obtained the product of which the ash content is 2.35% and the air-absorbing water is 5.85%. The chemical and physical characteristics of the product was shown in the IR spectrum, SEM image, and differential thermal analysis TG/DTA. Sample of the humic acid product with the size of the particles ≤ 0.5mm was used as an adsorption material of ion Cu2+, Zn2+, Pb2+ in water solution at room temperature. In the adsorption condition which the tank was stirred and mixed to guarantee even diffuse process, the time to reach the adsorption balance was 90 minutes, the ideal pH = 5. Using the Langmuir equation, we defined the maximum adsorption quantity qmax =19.88(mg/g) with Zn2+, qmax =19.19 (mg/g) with Zn2+, and qmax=29.41(mg/g) with Pb2+ . The value of adsorption afinity of Cu2+ was 0.032, that of Zn2+ was 0.042, and that of Pb2+ was 0.067. The results that we obtained showed that the Langmuir model described quite accurately the adsorption of M2+ on humid acid. At the same time, it showed the possibility of using humid acid for the purpose of seperating heavy metal ions from the water environment. Keywords: acid humic, peat, adsorption, environment, material.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn