Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,406

  Nghiên cứu hoạt hóa than bùn Liên Chiểu - Đà Nẵng bằng dung dịch HCl
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Mạnh Lục - Lê Thị Hồng Dương
Nơi đăng: Tạp chí KHOA HỌC & GIÁO DỤC, Truờng Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 3(02);Từ->đến trang: 30 - 37;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đã xác định đặc tính của than bùn Liên Chiểu – Đà Nẵng: độ ẩm: 5.193% , hàm lượng hữu cơ: 61,55%; hàm lượng tro: 25.42%; diện tích bề mặt: 0.9551 m²/g ± 0.0376 m²/g. Cấu trúc tế vi của than bùn được đánh giá qua phổ hồng ngoại (IR), ảnh kính hiển vi điện tử quét (SEM). Điều kiện tối ưu khi tiến hành hoạt hóa than bùn bằng dung dịch axit HCl là: [HCl] = 4M, thời gian hoạt hóa = 1 giờ ; tỉ lệ than bùn (g)/dung dịch HCl (ml): 1/3. Mẫu than bùn sau hoạt hóa có độ ẩm: 19,313%, hàm lượng hữu cơ: 66,02%, hàm lượng tro: 16,56%, diện tích bề mặt: 0.9331 m²/g ± 0.0376 m²/g. Sự biến đổi cấu trúc của mẫu than bùn sau hoạt hoá được đánh giá qua phổ hồng ngoại (IR), ảnh kính hiển vi điện tử quét (SEM) và phổ phân tích nhiệt vi sai (TG/DTA). Từ khoá: than bùn, hoạt hóa, cấu trúc, Liên Chiểu.
ABSTRACT
We defined the characteristics of peat at Lienchieu Danang: humidity: 5,193% ; organic content : 61,55%; ash content : 25,42%; surface area: 0.9551 ± 0.0376 (m²/g). The microscopic structure of peat was evaluated by IR, SEM. I:n addition, we researched the optimal conditions for activating peat by HCl solution, which yielded the following results: acid HCl concentration : 4M; activation time : 1 hour; the ratio of peat(g)/ HCl solution(ml): 1/3. The activated peat sample has the humidity level of 19.313%, oganic concentration of 66,02%, ash concentration of 16,56%, surface area 0.9331 m²/g ± 0.0376 m²/g. Changes in the structure of peat after activating was evaluated by IR, SEM, and TG/DTA Keywords: peat, activating, structure, Lienchieu.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn