Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên xơ dừa khơi mào bằng (NH4)2S2O8
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TRẦN MẠNH LỤC - LÊ THỊ KIM LY
Nơi đăng: Tạp chí khoa học & Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 4(03);Từ->đến trang: 35 - 43;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xơ dừa lấy từ Tam Quan - Hoài Nhơn - Bình Định. Mẫu xơ dừa có kích thước hạt ≤ 0,05 mm và độ ẩm 8,73% được dùng làm vật liệu ghép. Quá trình đồng trùng hợp ghép axit acrylic (AA) lên sợi xơ dừa trong môi trường nước và khí quyển nitơ được nghiên cứu với việc sử dụng chất khơi mào (NH4)2S2O8. Dừng phản ứng bằng cách thêm hydroquinol. Xác định monome dư bằng cách chuẩn độ với ICl 0,1N. Hỗn hợp thu được cho kết tủa trong axeton, lọc, rửa để tách loại monome dư và các tạp chất khác. Để loại bỏ homopolyme, sản phẩm được chiết soxhlet với ethanol trong 24 giờ, sau đó sấy ở 600C đến khối lượng không đổi. Điều kiện thích hợp của quá trình đồng trùng hợp ghép là: thời gian = 180 phút; nhiệt độ = 70oC; thể tích H2O = 50ml; [; pH = 3; [(NH4)2S2O8] = 0,08M; tỷ lệ khối lượng axit acrylic/ sợi xơ dừa = 2,5ml/1,0g; Các thông số của quá trình ghép đạt được là: hiệu suất ghép (%GY) = 24,46%; hiệu quả ghép (%GE) = 10,56%; độ chuyển hóa (%TC) = 92,64%. Đặc tính của xơ dừa và copolime ghép được xác nhận qua phổ IR và ảnh SEM và phổ phân tích nhiệt vi sai DTA/TG. Từ khoá: xơ dừa, Tam Quan, copolime ghép, đồng trùng hợp ghép, axit acrylic.
ABSTRACT
ABSTRACT Coco fibre is accquired from Tanquam - Hoainhơn – Binhdinh. Sample of the coco fibre with the size of the particles ≤ 0,05mm and humidity 8,73% was used as an graft material. Graft copolymerization of acrylic acid (AA) onto coco fibre initiated by (NH4)2S2O8 in aqueous medium and in a nitrogen atmosphere has been studied. The reaction was stopped by addition of hydroquinone. The unreacted monomer was determined by ICl 0,1N titration. The mixtures were filtrated and washed to remove unreacted monomer and residual additive. To remove homopolymer, graft product was extracted with ethanol in a soxhlet apparatus for 24 hours and dried at 600C until constant weight. The optimal conditions for graft copolymerization were: time = 180 minutes; temperature = 700C; volume H2O = 50ml; [(NH4)2S2O8] = 0,08M; pH = 3; rate acrylic acid /coco fibre = 2,5ml/1,0g. Optimizing the necessary parameters to attain the product which the percentage of graft yield (%GY) = 24,46%; graft efficiency (%GE) = 10,56% and the percentage of total convercion (%TC) = 92,64%. The chemical and physical characteristics of the coco fibre and graft copolymer was shown in the IR spectrum, SEM image and differential thermal analysis DTA/TG. Keywords: coco fibre, Tam Quan, graft copolimer, graft copolymerization, acrylic acid.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn