Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu khả năng hấp thụ các ion Cu(II), Zn(II), Pb(II) của than bùn hoạt hóa bằng dung dịch HCl
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: 5(04)/2012;Từ->đến trang: 28-34;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mẫu than bùn lấy từ vùng Liên Chiểu- Đà Nẵng được hoạt hóa bằng dung dịch HCl. Mẫu than bùn sau hoạt hóa với kích thước hạt ≤ 0.5mm được sử dụng làm vật liệu hấp phụ các ion Cu2+ , Zn2+, Pb2+ trong dung dịch nước ở nhiệt độ phòng. Trong điều kiện hấp phụ bể có khuấy trộn thì thời gian đạt cân bằng hấp phụ đối với Cu2+ là 90 phút, Pb2+ là 70 phút, Zn2+ là 60 phút; pH = 5 đối với cả 3 ion Cu2+, Pb2+, Zn2+ . Tải trọng hấp phụ cực đại của Pb2+ > Cu2+ > Zn2+ và giá trị lần lượt là: qmax (Pb2+) = 12,84 (mg/g); qmax (Cu2+) = 7,12 (mg/g). qmax (Zn2+) = 5,46 (mg/g) . Ái lực hấp phụ của Cu2+ = 0,066; của Pb2+ = 0,075; của Zn2+ = 0,048. Do ái lực với ion Pb2+ > Cu2+ > Zn2+ nên khả năng hấp phụ ion kim loại giảm dần theo thứ tự : Pb2+ > Cu2+ > Zn2+. Các kết quả thu được cho thấy mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir mô tả khá chính xác sự hấp phụ của M2+ lên than bùn hoạt hóa, đồng thời chỉ ra khả năng thuận lợi để sử dụng than bùn vào mục đích tách các ion kim loại nặng khỏi môi trường nước. Từ khoá: than bùn, hấp phụ, môi trường, vật liệu, Langmuir.
ABSTRACT
Sample from the peat source at Lien Chieu- Da Nang was activated by HCl solution. The activated peat sample with the size of the particles ≤ 0.5mm was used as an adsorption material of ions Cu2+, Zn2+, Pb2+ in water solution at room temperature. In the adsorption condition which the tank was stirred, time to achieve adsorption balance: 90 minutes with Cu2+, 70 minutes with Pb2+, 60 minutes with Zn2+; suitable pH = 5. Maximum adsorption quantity of Pb2+ > Cu2+ > Zn2+ and the detail values were: qmax (Pb2+) = 12,84 (mg/g); qmax (Cu2+) = 7,12 (mg/g). qmax (Zn2+) = 5,46 (mg/g). The adsorption affinity of Cu2+ = 0,066; of Pb2+ = 0,075; of Zn2+ = 0,048. Because the afinity of ion Pb2+ > Cu2+ > Zn2+, the metal ions’ adsorption ability decreases by order : Pb2+ > Cu2+ > Zn2+. The results that we obtained showed that the Langmuir model described quite accurately the adsorption of M2+ on activated peat. At the same time, it showed the possibility of using peat for the purpose of seperating heavy metal ions from the water environment. Keywords: peat, adsorption, environment, material, Langmuir.
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn