Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu biến tính xơ dừa bằng các dung dịch NaOH, H2SO4 và H2O2
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Mạnh Lục - Lê Thị Kim Ly
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 12(61);Từ->đến trang: 81-85;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quá trình biến tính được tiến hành theo phương pháp một giai đoạn với NaOH hoặc (NaOH + H2O2 5%) và hai giai đoạn với H2SO4 0,2% và NaOH hoặc (NaOH + H2O2 5%). Lượng chất bị tách loại tăng theo sự tăng nồng độ NaOH và thời gian biến tính. Việc sử dụng thêm tác nhân H2SO4 và H2O2 làm gia tăng đáng kể hiệu quả của quá trình biến tính. Tác động của tác nhân oxi hóa H2O2 mạnh hơn của H2SO4. Sợi xơ dừa biến tính bằng phương pháp 2 giai đoạn với dung dịch H2SO4 0,2% trong 5 giờ, tỷ lệ sợi xơ dừa/dung dịch H2SO4 0,2% = 1/100 (g/ml) và dung dịch (NaOH 1N + ­5% H2O2) tỷ lệ sợi xơ dừa/dung dịch = 1/50 (g/ml) ở nhiệt độ phòng, thời gian 72 giờ cho % chất bị tách loại = 49,2%. Đặc tính hoá lí của sợi xơ dừa trước và sau biến tính được thể hiện qua phổ IR và ảnh SEM. Từ khoá: xơ dừa; sợi thực vật; biến tính; cellulose; pectin.
ABSTRACT
Modification process was carried out using one stage method with NaOH or (NaOH + H2O2 5%) and two stage with H2SO4 0.2% and NaOH or (NaOH + H2O2 5%). The quantity of extracted substance increased with the increase of NaOH concentration and the modification time. The use of H2SO4 and H2O2 increase significantly the effectiveness of the modification process. The impact of oxidizing agent H2O2 was stronger than that of H2SO4. The coco fibre fiber using two stage with the solution of H2SO4 0,2% in 5 hours, the ratio of fiber/ solution H2SO4 0,2% = 1/100 (g/ml), the ratio of fiber/solution (NaOH 1N + ­5% H2O2) = 1/50 (g/ml) at room temperature and time of 72 hours gives % substance extracted = 49.2%. The chemical and physical characteristics of the coco fibre before and after modification were shown in the IR spectrum and SEM image. Key words: coco fibre; vegetable fiber; modification; cellulose; pectin.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn