Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,951

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu biến tính sợi xơ dừa bằng axit acrylic và ứng dụng hấp phụ các ion Cu2+, Zn2+ . Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục. Thành viên: ThS. Phan Văn An ThS. Ngô Minh Đức CN. Nguyễn Bốn Học viên cao học. Lê Thị Kim Ly. Mã số: Đ2012-03-23. Năm: 2012. (Dec 12 2012 8:38PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tổng hợp chất giữu ẩm từ tinh bột sắn biến tính và khả năng ứng dụng trên nền đất cát miền Trung. Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục. Thành viên: Phạm Hữu Hùng. Mã số: B2009 –ĐN03-43. Năm: 2011. (Feb 8 2012 12:10PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu khả năng ứng dụng than bùn Đà Nẵng và axit humic chiết tách từ than bùn Đà nẵng làm vật liệu hấp phụ ion kim loại Cu2+, Pb2+, Zn2+ trong dung dịch nước. Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục. Thành viên: Lê Thị Cẩm Giang; Lê Thị Hồng Dương. Mã số: Đ2011-03-03. Năm: 2011. (Feb 8 2012 12:17PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép của axit acrylic và dẫn xuất lên sợi xenlulozơ. Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục. Thành viên: Nguyễn Bá Trung, Giang Thị Kim Liên, Phạm Văn Hai. Mã số: B2004 -16-29. Năm: 2006. (Feb 8 2012 11:15AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu than bùn, axit humic chiết tách từ than bùn miền Trung và một số ứng dụng của chúng. Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục. Mã số: T98-16-06. Năm: 2000. (Feb 8 2012 11:05AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn