Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,113

  Nghiên cứu biến tính sợi xơ dừa bằng axit acrylic và ứng dụng hấp phụ các ion Cu2+, Zn2+
Chủ nhiệm:  Trần Mạnh Lục
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Thành viên:  ThS. Phan Văn An ThS. Ngô Minh Đức CN. Nguyễn Bốn Học viên cao học. Lê Thị Kim Ly
Số: Đ2012-03-23 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Tự nhiên

1. Đã nghiên cứu các điều kiện tối ưu khi biến tính xơ dừa qua một giai đoạn với NaOH, (NaOH + 5% H2O2) và 2 giai đoạn với H2SO4 0,2% và NaOH, H2SO4 0,2% và (NaOH + 5% H2O2). Lượng chất bị tách loại tăng theo sự tăng nồng độ NaOH và thời gian biến tính. Việc sử dụng thêm tác nhân H2SO4 và H2O2 làm gia tăng đáng kể hiệu quả của quá trình biến tính. Tác động của tác nhân oxi hóa H2O2 mạnh hơn của H2SO4.

2. Xơ dừa biến tính bằng phương pháp 2 giai đoạn với dung dịch H2SO4 0,2% trong 5 giờ, tỷ lệ xơ dừa/dung dịch H2SO4 0,2% = 1/100 (g/ml) và dung dịch (NaOH 1N + ­5% H2O2) tỷ lệ xơ dừa/dung dịch = 1/50 (g/ml) ở nhiệt độ phòng, thời gian 72 giờ cho % chất bị tách loại 49,2%; còn ở 70oC và thời gian 16 giờ thì % chất bị tách loại đạt đến 55,3%.

3. Điều kiện thích hợp của quá trình đồng trùng hợp ghép là: thời gian = 180 phút; nhiệt độ = 70oC; thể tích H2O = 50ml; [; pH = 3; [(NH4)2S2O8] = 0,08M; tỷ lệ khối lượng axit acrylic/xơ dừa = 2,5ml/1,0g; Các thông số của quá trình ghép đạt được là: hiệu suất ghép (%GY) = 24,46%; hiệu quả ghép (%GE) = 10,56%; độ chuyển hóa (%TC) = 92,64%.

4. Đặc tính hoá lí của xơ dừa trước và sau xử lý cũng như của copolime ghép được thể hiện qua phổ IR, ảnh SEM và phổ DTA/TG.
5. Mẫu xơ dừa sau biến tính bằng axit acrylic với hiệu suất ghép 24,46%, được sử dụng làm vật liệu hấp phụ các ion Cu2+ , Zn2+ trong dung dịch nước ở nhiệt độ phòng. Trong điều kiện hấp phụ bể có khuấy trộn thì thời gian đạt cân bằng hấp phụ là 80 phút đối với Cu2+, 60 phút đối với Zn2+; pH thích hợp = 5. Tải trọng hấp phụ cực đại của Cu2+ > Zn2+ và có giá trị cụ thể lượt là: qmax(Cu2+) = 12,72(mg/g) và qmax(Zn2+) = 10,80(mg/g); Giá trị ái lực hấp phụ b(Cu2+) = 0,025 và b(Zn2+) = 0,031. Các kết quả thu được thấy mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir mô tả khá chính xác sự hấp phụ của M2+ lên xơ dừa biến tính. Vật liệu hấp phụ có thể được sử dụng nhiều lần và giải hấp có hiệu quả bằng dung dịch HCl 0,5M.

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn