Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo thiết bị cảm biến nhiệt độ cảnh báo tình trạng sốt cao ở trẻ em
.
Tác giả: NGÔ TẤN THỐNG; NGUYỄN QUANG MINH; TRẦN NGỌC HOÀNG. Tap chí KHCN - Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531. Trang: 49-54. Năm 2012.
(Jun 1 2020 6:02PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Diagnosis Failure Cause of complex Pharmaceutical System by Bayes Learning for Decision Support. Authors: Trần Ngọc Hoàng. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No: ISSN: 2277-3878. Pages: 5-8. Year 2020. (Jun 1 2020 6:22PM)
[2]Article: Generic and configurable diagnosis function based on production data stored in Manufacturing Execution System. Authors: Trần Ngọc Hoàng. 3rd European Conference of the Prognostics and Health Management Society (PHME 2016). No: ISBN:978-1-936263-21-9. Pages: 303-312. Year 2016. (Jun 1 2020 6:12PM)
[3]Presentations: Generic and configurable diagnostic and prognostic features integrated into MES solutions for improving industrial performance. Authors: Ngoc Hoang Tran;Sebastien Henry;Eric Zamai. Journées G-SCOP 2015. Pages: --. Year 2015. (Jul 1 2020 12:59PM)
[4]Presentations: Study the general and configurable diagnosis functionality to integrate into existent MES solutions to improve industrial performance. Authors: Ngoc Hoang Tran. seminaire des jeunes de chercheur 2014 ARC 8. Pages: --. Year 2014. (Jul 1 2020 1:07PM)
[5]Article: Identification and classification protocol for complex systems. Authors: Trần Ngọc Hoàng. 2nd European Conference of the Prognostics and Health Management Society, PHME 2014. No: ISBN:978-1-936263-16-5. Pages: 58-65. Year 2014. (Jun 1 2020 6:09PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn