Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Generic and configurable diagnosis function based on production data stored in Manufacturing Execution System
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Hoàng
Nơi đăng: 3rd European Conference of the Prognostics and Health Management Society (PHME 2016); Số: ISBN:978-1-936263-21-9;Từ->đến trang: 303-312;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The paper proposes a diagnosis approach corresponding to the specific MES level to provide information on the origins of a performance indicator degradation. Our key distribution is the proposal of a set of potential causes that may impact the successful completion of production operations, such as the operator stress, quality of material, equipment or recipe change and their characteristic parameters by exploiting MES historical database. We use Bayesian Network model to diagnose the potential failure causes and support effective human decisions on corrective actions (maintenance, human resource planning, recipe re-qualification, etc) by computing conditional probabilities for each suspected proposed causes.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn