Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Diagnosis Failure Cause of complex Pharmaceutical System by Bayes Learning for Decision Support
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Hoàng
Nơi đăng: International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE); Số: ISSN: 2277-3878;Từ->đến trang: 5-8;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This work proposes a real application of diagnosis protocol for complex pharmaceutical process drifts. Main challenge is to identify and classify failure causes of production process. The model which we have proposed is structured in the causal graph form, named “Hierarchical Naïve Bayes” (HNB) formalism. Our contribution is the presentation of a methodology that allows developing flexibility in particular complex pharmaceutical production context. A data extraction and processing prototype is performed in this paper from real pharmacy company to build Bayesian model. Diagnosis results are decision support elements that built based on HNB probabilities. Furthermore, this work can be applied in order to improve production quality in businesses competition.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn