Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Convergence Rates for Tikhonov Regularization of Coefficient Identification Problems in Elliptic Equations
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Nhan Tam Quyen (with Dinh Nho Hao)
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: 5th International Conference on High Performance Scientific Computing: Modeling Simulation and Optimization of Complex Processes, Hanoi, Vietnam; Số: 2012;Từ->đến trang: March 5-9,;Năm: 2012
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn