Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,735,591

 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên trong dạy học các môn khoa học cơ bản tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tống Thị Quý*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 2(75).2014;Từ->đến trang: 18;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (NVSP) là hoạt động đặc trưng của trường sư phạm. Đây là hoạt động xuyên suốt, mang tính liên thông giữa các học phần từ năm thứ nhất đến năm cuối cùng nhằm tạo ra môi trường hoạt động thường xuyên, liên tục, hiệu quả. Do đó cần phải có sự kết hợp cao giữa các bộ môn khoa học cơ bản (KHCB) và khoa học sư phạm (KHSP). Trong những năm qua, Trường Đại hoc Sư phạm (ĐHSP) - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã có những biện pháp quản lý hoạt động đào tạo, rèn luyện NVSP đạt hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, kết quả hoạt động này trên thực tế vẫn chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nghề giáo viên và nhu cầu luôn thay đổi của xã hội. Bài viết đề cập tới thực trạng rèn luyện NVSP trong dạy học các môn KHCB, đồng thời đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác này trong nhà trường.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Training pedagogic skills is a typical activity in pedagogy universities. This is the activity connecting the courses from the first year to the final year in order to create an effective practical environment. In this way, it is necessary to combine basic sciences with pedagogic sciences. Over the past years, the College of Education under the University of Danang has taken some measures to improve training activities and pedagogic practicing skills. However, these measures have not met social needs yet. This paper deals with the situation of practicing pedagogic skills in teaching couses in basic sciences and suggests some measures to improve the efficiency of this activity in the college.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn