Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,158

 Một vài tính chất đặc biệt của phân phối chuẩn 1 chiều
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tôn Thất Tú
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN Đà Nẵng; Số: 48;Từ->đến trang: 115-120;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Một trong những mô hình phân phối được sử dụng rộng rãi trong thống kê là mô hình phân phối chuẩn. Chúng ta biết rằng khi $n \to \infty$ thì $\frac{1}{n}\sum\limits_{i = 1}^n {({X_i} - E{X_i})} $
hội tụ theo phân phối đến phân phối chuẩn, hay nói cách khác khi số phép thử đủ lớn thì giá trị trung bình số học các đại lượng ngẫu nhiên có phân phối xấp xỉ chuẩn. De Moivre đã chứng minh kết quả cơ bản này và nó được biết đến dưới tên gọi là định lý giới hạn trung tâm. Trong bài báo này chúng tôi sẽ trình bày một số tính chất đặc biệt liên quan đến phân phối chuẩn này.
ABSTRACT
One of the models for distribution of random variables, which are used widely in statistics, is normal distribution. We know that $n \to \infty$ converges in distribution to normal distribution as $\frac{1}{n}\sum\limits_{i = 1}^n {({X_i} - E{X_i})} $, in other words, when number of experiments is sufficiently large the distribution of arithmetic average of random variables is approximated by the normal distribution. De Moivre proved this fundamental result, known as the central limit theorem. In this paper we present some special properties of this distribution.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn