Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC KIẾN TRÚC CẢNH QUAN THEO HƯỚNG SINH THÁI GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tô Văn Hùng
Nơi đăng: Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 11(84)2014;Từ->đến trang: 30-32;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quá trình đô thị hóa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhưng đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến mất cân bằng sinh thái. Bên cạnh rất nhiều thành công trong quy hoạch đô thị, quá trình phát triển đô thị Đà Nẵng tiềm ẩn những nguy cơ gây tổn thương đến môi trường và có thể ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển bền vững đô thị Đà Nẵng trong tương lai. Điều này một phần xuất phát từ quá trình quy hoạch đô thị Đà Nẵng từ trước đến nay phần lớn chú trọng tạo lập những giá trị thẩm mỹ không gian cảnh quan mà chưa tìm hiểu ảnh hưởng của những tác động do con người gây ra đối với môi trường sinh thái. Trên cở sở nhận diện 7 nguyên tắc tổ chức kiến trúc cảnh quan theo hướng sinh thái, bài báo đưa ra những đề xuất cụ thể về phân vùng cảnh quan và quy hoạch hệ thống hàng lang sinh thái cảnh quan nhằm góp phần phát triển đô thị Đà Nẵng bền vững trong tương lai.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
The process of urbanization contributes to improving quality of life, but this is also cause ecological imbalance. Besides the success in urban design, the rapid developing of Danang cause potential risk of damage to the environment and affect the aims to become an environmental city. This partly derived from the process of urban design of Danang largely focused to create the aesthetic value space landscape without understanding the effects of human impacts to the ecological environment. On the basis of identified seven principles of landscape architecture oriented by ecology, paper proposes specific recommendations on zoning and planning ecology landscape corridor system to contribute to sustainable development Da Nang in the future.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn