Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 XÁC ĐỊNH YẾU TỐ "TRỘI" VÀ NGUYÊN TẮC TRONG TẠO LẬP HÌNH ẢNH ĐẶC TRƯNG CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tô Văn Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: 53;Từ->đến trang: 27-32;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ðô thị Đà Nẵng trong thời gian qua được ghi nhận với sự phát triển vượt bậc nhưng với những yêu cầu đặt ra trước đòi hỏi của quá trình đô thị hóa và toàn cầu hóa, Đà Nẵng vẫn chưa tạo lập được hình ảnh có tính đặc trưng cho riêng mình. Việc lựa chọn, khai thác những yếu tố “trội” và xác định các nguyên tắc cơ bản làm nền tảng trong định hướng không gian kiến trúc cảnh quan đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quy hoạch xây dựng đô thị. Bài viết này phân tích và đề xuất khai thác các yếu tố tự nhiên của Đà Nẵng làm tiền đề cho các giải pháp thiết kế kiến trúc cảnh quan nhằm góp phần phát triển Đà Nẵng bền vững và sớm đạt được các tiêu chí của một đô thị đáng sống trong tương lai.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
Danang city has been developed significantly, but it has not created its own characteristics to meet the requirements of urbanization and globalization yet. The selection and exploitation of the factors of "dominance" as well as determination of basic principles in orienting landscape architecture play a very important role. This article analyzes and proposes the exploitation of Danang’s natural factors as premises for the solutions to the design of architecture and landscape so as to create sustainable development for Danang which can reach the standards of a metropolitan area worthy of living in the future.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn