Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,647,036

 ỨNG DỤNG LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THIẾT KẾ ĐÔ THỊ NHẰM TẠO LẬP BẢN SẮC CHO ĐÀ NẴNG
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tô Văn Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 52;Từ->đến trang: 18-27;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Với những lợi thế về cảnh quan tự nhiên và cơ chế chính sách, Đà Nẵng đang phát triển để trở thành một đô thị hiện đại. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng nhưng lại thiếu một quy trình quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị chặt chẽ nên đã không tạo ra diện mạo đặc trưng cho Đà Nẵng. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn cho thấy việc tạo ra bản sắc riêng cho một đô thị là rất quan trọng và cần tuân thủ theo những nguyên tắc thiết kế đô thị nhất định. Bài báo này hệ thống những lý luận cơ bản về thiết kế đô thị, kinh nghiệm thiết kế các đô thị tại Mỹ. Qua đó, tác giả đưa ra một số nguyên tắc chung về thiết kế đô thị nhằm góp phần xây dựng đô thị Đà Nẵng hiện đại và có bản sắc.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
With its advantages of natural landscapes and policy mechanisms, Danang is growing into a modern city. However fast its urbanization processes are, they still lack a master plan that can create the city’s typical appearances. Many researches indicate that the creation of an urban identity is very important and it must follow the principles of urban planning given. This paper sums up the basic theories on urban planning as well as the experiences of urban planning in America. Thereby, the author presents general principles of urban planning in view of creating the typical appearances of Danang City.
Key words: landscape, identity, urban design, planning, principles.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn