Trần Phan Hiếu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,367

 
Mục này được 20504 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Phan Hiếu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  24/06/1982
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế chính trị; Tại: Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Kinh tế; Tại: Đại học Kinh tế Quốc dân
Dạy CN: Kinh tế Chính trị Mác –Lênin; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin; Lịch sử các học thuyết Kinh tế; Kinh tế học đại cương; Giáo dục Chính trị; Pháp luật đại cương
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Địa chỉ liên hệ: phòng 202 - B2 Trường ĐHSP
Điện thoại: 02363.841630; Mobile: 0982993885
Email: tphieu@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2005 đến nay).

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chính sách và pháp luật đất đai của Hoa kì và Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả: Trần Phan Hiếu. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương;. Số: số 537;. Trang: trang: 70-74. Năm 2019. (Oct 9 2019 11:03AM)
[2]Tham luận: Thực trạng đạo đức nhà giáo ở Việt Nam hiện nay: Nguyên nhân và Kiến nghị. Tác giả: Trần Phan Hiếu, Nguyễn Hùng Vương. Hội thảo quốc gia Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay;. Trang: trang 168-175. Năm 2019. (Oct 9 2019 11:07AM)
[3]Bài báo: Vấn đề đất đai trong công nghiệp hoá, đô thị hoá ở Brasil và Hàm ý chính sách cho Việt Nam. Tác giả: Trần Phan Hiếu. Tạp chí Châu Mĩ ngày nay. Số: số 4(253). Trang: 33-42. Năm 2019. (Oct 9 2019 11:06AM)
[4]Tham luận: Kinh nghiệm triển khai phương pháp hoạt động nhóm trong đào tạo giáo viên giáo dục chính trị. Tác giả: Trần Phan Hiếu. Hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”;. Trang: trang: 27-31. Năm 2017. (Oct 9 2019 11:00AM)
[5]Bài báo: Cooperation In Teacher Training Between Universities And Schools At Central China Normal University And Lessons For Viet Nam. Tác giả: Trần Phan Hiếu. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;. Số: số: 26 (05);. Trang: trang: 109-114 (Tiếng Anh). Năm 2017. (Oct 9 2019 11:02AM)
[6]Bài báo: Vai trò trồng Bông ở khu vực Tây Phi. Tác giả: Trần Phan Hiếu. Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông;. Số: số: 04 (128);. Trang: trang: 20-26. Năm 2016. (Oct 9 2019 10:56AM)
[7]Bài báo: Liên minh kinh tế tiền tệ Tây phi (UEMOA): Quá trình hình thành, phát triển và những thách thức hiện nay. Tác giả: Trần Phan Hiếu. Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông;. Số: số: 5 (129);. Trang: trang: 23-29. Năm 2016. (Oct 9 2019 10:57AM)
[8]Tham luận: The status and measures for the effective improvement of medical ethics education for medical students in the south central coast. Tác giả: Trần Phan Hiếu, Nguyễn Hùng Vương. Hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc năm 2016”;. Trang: trang: 206-212. Năm 2016. (Oct 9 2019 10:59AM)
[9]Tham luận: Sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam vấn đề và gợi ý chính sách. Tác giả: Trần Phan Hiếu. Hội thảo “Vận dụng Hiến pháp 2013 và luật đất đai vào giảng dạy kinh tế chính trị - Viện Kinh tế Chính trị học – Học viện Chính trị quốc gia HCM. Trang: 82-: 93. Năm 2015. (Oct 9 2019 10:52AM)
[10]Bài báo: Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam và một số khuyến nghị chính sách. Tác giả: Trần Phan Hiếu. Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông;. Số: số: 06 (118);. Trang: trang: 40-46. Năm 2015. (Oct 9 2019 10:54AM)
[11]Bài báo: Xuất khẩu nông sản của Việt nam sang thị trường Châu Phi: cơ hội và thách thức. Tác giả: Trần Phan Hiếu. Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 04(104). Trang: 34-41. Năm 2014.
(Jun 9 2014 3:09PM)
[12]Tham luận: Tăng cường giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin trong các trường Đại học, cao đẳng trong tình hình hiện nay. Tác giả: Trần Phan Hiếu. Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên lý luận chính trị ở Việt nam hiện nay”;. Trang: trang: 669-680. Năm 2014. (Oct 9 2019 10:50AM)
[13]Tham luận: Liên kết đào tạo giữa Nhà trường và doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng trải nghiệm cho sinh viên. Tác giả: Trần Phan Hiếu, Nguyễn Hùng Vương. Hội thảo Khoa học Đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đại học Quảng Nam. Trang: 99-107. Năm 2014. (Jun 9 2014 3:21PM)
[14]Bài báo: Xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Trung Đông - Bắc Phi. Tác giả: Trần Phan Hiếu. Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông. Số: số: 06 (106). Trang: trang: 35-40. Năm 2014. (Oct 9 2019 10:47AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn