Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phát triển các loại hình và dịch vụ du lịch ở Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Phước Minh
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Sở Du Lịch Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
; Số: 2;Từ->đến trang: 32-39;Năm: 2003
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu khả năng phát triển một số loại hình và dịch vụ du lịch tại Đà nẵng trên cơ sở đánh giá khách quan các điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội
ABSTRACT
This paper introduces some types and tourism services in Da Nang city based on the assessment of the natural conditions and socio-economic sectors.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn