Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phân tích cơ cấu nguồn khách và đặc điểm thị trường khách du lịch ở TP Đà Nẵng. Kỷ yếu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 4/2004, trang 113-120.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Phước Minh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Kỷ yếu Hội thảo;Từ->đến trang: ;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn