Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng công nghệ GIS và mô hình SWAT đánh giá lưu lượng dòng chảy lưu vực Sông Bé
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Thị Hồng, Trương Phước Minh, Nguyễn Kim Lợi
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; Số: 3;Từ->đến trang: 7-13;Năm: 2011
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu áp dụng mô hình SWAT (Công cụ đánh giá đất và nước) và công nghệ GIS
để đánh giá lưu lượng nước trong lưu vực sông Bé, Việt Nam. Lưu lượng nước là một thông số thủy văn quan trọng nhằm xác định hình dạng, kích thước và dòng chảy. Kết quả giám sát lưu lượng dòng chảy được xem là thông tin hữu ích cho dự báo lũ, dự đoán tải trầm tích và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước. Nghiên cứu tập trung định lượng ảnh hưởng của địa hình, sử dụng đất và điều kiện khí hậu trên lưu lượng nước Sông Bé của Việt Nam qua việc sử dụng mô hình SWAT và công nghệ GIS. Kết quả này có thể được sử dụng để dự đoán ảnh hưởng của thay đổi sử dụng đất và bảo tồn lưu lượng nước trong lưu vực, giúp đánh giá số lượng và chất lượng nước.
ABSTRACT
This study applied SWAT (Soil and Water Assessment Tool) model and GIS techniqueto assess water discharge in Be river basin, Vietnam. The water discharge is an important hydrological parameters which defines the shape, size and course of the stream. The results of monitoring flow discharge can be useful information for flood forecasting, predicting sediment loads and assessing the impact of climate change to water resource. The study focused to quantify the impact of topographic, land use, soil and climatic condition on water discharge in Be river basin, Vietnam using SWAT model and GIS technology. This result can be used for predicting the effect of changing land use and conservation pratices on water discharge within the basin, helping to water quantity and quality assessment.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn