Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu nhiệt độ bề mặt đất Thành phố Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh LANSAT 7 ETM +
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; Số: 3;Từ->đến trang: 14-21;Năm: 2011
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu nhiệt độ bề mặt đất từ các hình ảnh vệ tinh Landsat 7 ETM + phục vụ cho việc quản lý, giám sát môi trường và tài nguyên thiên nhiên, cùng với việc đánh giá các ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu nhiệt độ. Bài viết này sử dụng các dãy nhiệt của 7 hình ảnh Landsat + ETM trong độ dài sóng hồng ngoại để tính toán nhiệt độ bề mặt của thành phố Đà Nẵng. Kết quả cho thấy các khu đô thị với cường độ cao của nhà ở, giao thông, các tòa nhà, có nhiệt độ cao hơn so với các vùng khác. Đây là một vấn đề môi trường lớn tại nhiều thành phố lớn, trong đó nhiệt độ của sự gia tăng đô thị liên tục cùng với quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa. Bài viết này chỉ ra sự phân bố của nhiệt độ bề mặt tại Đà Nẵng thành phố giúp cho các nhà quản lý đô thị tìm kiếm các phương pháp để giải quyết vấn đề môi trường.
ABSTRACT
Researching the land surface temperature from the satellite image of Landsat 7 ETM+ serve for environmental management and natural resource supervision, along with the evaluating the application of remote sensing in studying the temperature. This paper used the thermal band of the Landsat 7 ETM+ image in the wave length of Near Infrared in order to caculate the surface temperature of Danang city. The result shows that the urban zone with the high intensity of houses, transportations, buildings, has the higher temperature than other zones, lead to the “heat island effect”. This is a large environmental problem in many big cities in which the temperature of the urban increase continously along with the urbanization and industrialization. This paper pointed out the distribution of surface temperature in Danang city that helps for the uban planers in looking for the method to treat this environmental problem.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn