Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng GIS trong đánh giá mức độ xói mòn đất tại lưu vực sông Đa tam, tỉnh Lâm Đồng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hoàng Tú, Nguyễn Duy Liêm, Trương Phước Minh, Nguyễn Kim Lợi
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo GIS toàn quốc 2011. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 3;Từ->đến trang: 146-157;Năm: 2011
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
This study is aimed at assessing factors contributing to on site soil erosion in Da Tam watershed, Lam Dong province using Geographic Information System (GIS) technique. The main aim in this investigation is how to apply GIS and USLE (Universal Soil Loss Equation) to estimate on site soil erosion in Da Tam watershed. The results of this research found that the average potential on site soil erosion in Da Tam watershed was 132,736 ton/ha/yr and the on site soil erosion in Da Tam watershed based on existing land use was 17,770 ton/ha/yr.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
This study is aimed at assessing factors contributing to on site soil erosion in Da Tam watershed, Lam Dong province using Geographic Information System (GIS) technique. The main aim in this investigation is how to apply GIS and USLE (Universal Soil Loss Equation) to estimate on site soil erosion in Da Tam watershed. The results of this research found that the average potential on site soil erosion in Da Tam watershed was 132,736 ton/ha/yr and the on site soil erosion in Da Tam watershed based on existing land use was 17,770 ton/ha/yr.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn