Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Vai trò của khu dự trữ sinh quyển Cù lao Chàm đối với sự phát triển kinh tế biển
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Lựu, Trương Phước Minh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; Số: 11(02)/2014;Từ->đến trang: 15-19;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm có hệ sinh thái rừng và biển đa dạng và phong phú. Bên cạnh đó Cù Lao Chàm còn có nhiều di tích lịch sử quan trọng, nơi từng là tuyến đường biển của các thương thuyền quốc tế trong hành trình “con đường tơ lụa” trên Biển Đông. Kể từ khi được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới thì cụm đảo Cù Lao Chàm càng có điều kiện để phát triển kinh tế biển tổng hợp, nổi bật là ngành du lịch. Tuy nhiên Cù lao Chàm cũng còn gặp nhiều khó khăn, về cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông và nguồn lao động có chất lượng . Bài báo đưa ra một số định hướng chính và đề xuất giải pháp nhằm khai thác tài nguyên, bảo tồn và phát triển bền vững.
ABSTRACT
Cham Islands Marine Protected Area, a World Biosphere Reserve has the forest and marine ecosystems are rich and diversity. Besides, Cham Islands also has many important historical sites, where it was an international sea route for commercial ships in the voyage of the "silk road" on the East sea. Since it is recognized as a world biosphere reserve area, Cham Islands has the advantages to to develop the integrated maritime economy, highlight is on tourist sector. However, Cham Island meet the difficulty on facilities and infrastructure such as transportation and labor quality. The paper presents some main orientation and solutions to natural resource exploitation, conservation and sustainable development.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn