Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài Khác: The study on application of Participatory WebGIS to "Spatial visualization of community problems" in Rural Vietnam. Chủ nhiệm: Assoc.Pro Tsutsui Kazunobu. Thành viên: Assoc.Pro.Nguyen Kim Loi, Dr.Truong Phuoc Minh, Dr. Tran Anh Tuan, MA. Nguyen Quang Tuan, Assoc.Pro NAGASAWA Ryota, Dr.FUJIYAMA Ko, Dr.KIMURA Yoshinari, OYOSHI Kei.. Mã số: Toyota Foundation. Năm: 2014. (Dec 20 2012 12:53PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học Địa lý du lịch (Tourism Geography)phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Phước Minh. Mã số: Đ2013-03_51_BS. Năm: 2014. (Jun 3 2015 5:06PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ảnh hưởng xói mòn đất ở lưu vực sông Cu Đê đến sản xuất nông nghiệp. Chủ nhiệm: Trương Văn Cảnh. Thành viên: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Nguyễn Văn Nam. Mã số: Đ2013-03-46-BS. Năm: 2014. (Jun 3 2015 5:12PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng phân bố khoáng sản ở Thành phố Đà Nẵng phục vụ giảng dạy và nghiên cứu địa chất địa phương. Chủ nhiệm: Trương Phước Minh. Thành viên: . Mã số: T2012-03-20. Năm: 2012. (Feb 15 2011 3:29PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hiện trạng trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng phục vụ các hoạt động sản xuất và tái định cư. Chủ nhiệm: Trương Phước Minh. Thành viên: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu< Nguyễn Văn Nam. Mã số: Đ2011-03-10. Năm: 2011. (Feb 15 2011 3:33PM)
[6] Đề tài Khác: An investigation into the models of tourism planning and management in Korea for application to tourism development in Da Nang City.The Korea Foundation for Advanced Studies-Korea, 2008. Chủ nhiệm: Truong Phuoc Minh. Mã số: KFAS-2007. Năm: 2008. (Apr 4 2011 11:59AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển du lịch đối với vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở TP.Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Trương Phước Minh. Mã số: B2003-16-26. Năm: 2007. (Apr 4 2011 11:51AM)
[8] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu phát triển loại hình và hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn TP. Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Trường. Thành viên: Trương Phước Minh. Mã số: TP-07-12. Năm: 2003. (Apr 4 2011 11:53AM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Tổ chức lãnh thổ du lịch Quảng Nam-Đà Nẵng (Luận án Tiến Sĩ).Bộ Giáo dục & Đào tạo, 2003. Chủ nhiệm: Trương Phước Minh. Mã số: 1-07-02. Năm: 2003. (Apr 4 2011 11:55AM)
[10] Đề tài cấp ĐHĐN: Tổ chức lãnh thổ cụm du lịch Bà Nà-Liên Chiểu-Hải Vân đối với sự phát triển kinh tế Quận Liên Chiểu.. Chủ nhiệm: Trương Phước Minh. Thành viên: . Mã số: T98-16-08. Năm: 1998. (Apr 4 2011 11:56AM)
[11] Đề tài cấp ĐHĐN: Tổ chức lãnh thổ du lịch khu công nghiệp Dung Quất.. Chủ nhiệm: Trương Phước Minh. Thành viên: . Mã số: DHDN-1997. Năm: 1997. (Apr 4 2011 11:57AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn