Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu hiện trạng trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng phục vụ các hoạt động sản xuất và tái định cư
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Trương Phước Minh; Thành viên:  Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu< Nguyễn Văn Nam
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: Đ2011-03-10 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Môi trường

Trượt lở đất là tai biến thiên nhiên gây ra rất nhiều thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội của con người. Nghiên cứu hiện trạng trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng nhằm xác định nguyên nhân gây trượt lở đất, dự báo khả năng trượt lở đất ở các điểm nghiên cứu chính (miền đồi núi, dòng chảy vùng cửa sông, bờ biển), từ đó đề xuất những giải pháp để bố trí các hoạt động sản xuất kinh tế có liên quan chủ yếu như Nông nghiệp, Du lịch, Giao thông và cung cấp thông tin cho việc quy hoạch, di dời và tái định cư hợp lý. Do vậy, nghiên cứu hiện trạng và thành lập bản đồ trượt lở đất bằng cách sử dụng công nghệ GIS và Viễn thám là cần thiết .

                                                          CÔNG TRINH KHOA HỌC
 
I. Bài báo, báo cáo khoa học
I.1. Công bố trong n­ước

1.Tổ chức lãnh thổ du lịch Khu công nghiệp Dung Quất. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế-Đại học Đà Nẵng, 3/1977, trang 259-264.
2.Nghiên cứu cơ cấu ngành dịch vụ phục vụ du lịch ở Hội An. Thông báo Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 5/1997, trang 68-74.
3.Bàn về cơ cấu dịch vụ du lịch ở Duy Xuyên. Tạp chí Du lịch Đà Nẵng, 8/1998, trang 32.
4.Tổ chức lãnh thổ cụm du lịch Bà Nà-Liên Chiểu-Hải Vân đối với sự phát triển kinh tế Quận Liên Chiểu. Thông báo Khoa học Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng, 2/1998, trang 63-69.
5.Địa lý và những ứng dụng trong lĩnh vực du lịch. Thông báo Khoa học Đại học Đà Nẵng, 3/1998, trang 65-67.
6.Phát triển du lịch Dung Quất như thế nào? Tạp chí Du lịch Đà Nẵng, 1998, trang 8.
7. Nguồn gốc thành tạo và đặc điểm thạch học đá Granit Hải Vân. Thông báo Khoa học Đại học Đà Nẵng, 5/1998, trang 197-202.
8. Có thể phát triển du lịch sinh thái ở Liên Chiểu. Báo Đà Nẵng, 19/1/1999
9. Phát triển các loại hình và dịch vụ du lịch ở Đà Nẵng. Kỷ yếu hội thảo Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng về khảo sát xây dựng tour du lịch “Con đường di sản ở miền Trung”, 2/2003, trang32-39. 
10.Phân tích cơ cấu nguồn khách và đặc điểm thị trường khách du lịch ở TP Đà Nẵng. Kỷ yếu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 4/2004, trang 113-120.
11.Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Thành phố Đà Nẵng. Hội thảo Khoa học 30 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm (1975-2005)-Đại học Đà Nẵng, 11/2005, trang 285-288.
12.Trái đất ngày càng mong manh. Báo Đà Nẵng cuối tuần, 15/3/2009.
13. So sánh chương trình đào tạo ngành Địa lý ở  Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng với các nước. Bài viết mừng 35 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng, 2010
14.Ứng dụng viễn thám và GIS để lập bản đồ tình trạng sử dụng đất thành phố Đà Nẵng. Kỷ yếu Hội thảo về ứng dụng của GIS Quốc gia năm 2010. Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm nghiệp, 5 & 2010/06/11. Tài trợ bởi ESRI Việt Nam .

I.2. Công bố ngoài n­ước
1.Curriculum of Geography and its training at Danang College of Education. Tottori University-Japan, 2007
 
II. Các đề tài NCKH các cấp

II.1. Công bố trong n­ước
1.Tổ chức lãnh thổ du lịch khu công nghiệp Dung Quất. Đại học Đà Nẵng, 1997
2.Tổ chức lãnh thổ cụm du lịch Bà Nà-Liên Chiểu-Hải Vân đối với sự phát triển kinh tế Quận Liên Chiểu. Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng, 1998
3.Tổ chức lãnh thổ du lịch Quảng Nam-Đà Nẵng (Luận án Tiến Sĩ).Bộ Giáo dục & Đào tạo, 2003
4.Nghiên cứu phát triển loại hình và hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng, 2003
5.Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển du lịch đối với vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở TP.Đà Nẵng. Bộ Giáo dục & Đào tạo, 2007

II.2. Công bố ngoài n­ước
1.An investigation into the models of tourism planning and management in Korea for application to tourism development in Da Nang City.The Korea Foundation for Advanced Studies-Korea, 2008  
 
III. Sách, giáo trình đã xuất bản

 Giáo trình các loại
1.Địa lý du lịch quốc tế. Dịch từ nguyên bản tiếng Anh của I.A Matly (Michigan State University). Trường ĐHSP Hà nội, 1997
2.Các giáo trình biên soạn giảng dạy lưu hành nội bộ:
-Các tổ chức quốc tế   
-Cơ sở Địa lý du lịch &Địa lý du lịch Việt nam
-Địa chất và Địa sử
-Địa lý kinh tế-xã hội Việt nam & Địa lý kinh tế -xã hội các nước
-Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
-Khoa học Trái đất
 

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn