Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,219,777

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thuật toán Bellman-Ford cải biên tìm đường đi ngắn nhất trên mạng mở rộng. Tác giả: Trần Quốc Chiến*
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 88. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[2]Bài báo: MẠNG GIAO THÔNG MỞ RỘNG VÀ BÀI TOÁN PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TUYẾN TÍNH . Tác giả: PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 140. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[3]Bài báo: Thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng giao thông mở rộng. Tác giả: Trần Quốc Chiến ; Trần Ngọc Việt ; Nguyễn Đình Lầu
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[4]Bài báo: Thuật toán đẩy luồng trước tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng. Tác giả: PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến*; ThS. Trần Ngọc Việt*; Nguyễn Đình Lầu*
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 92. Năm 2014.
(Feb 25 2015 3:05PM)
[5]Bài báo: Thuật toán đường đi tăng luồng tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng. Tác giả: PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến*; ThS. Trần Ngọc Việt*; Nguyễn Đình Lầu*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(82).2014. Trang: 38. Năm 2014. (Nov 3 2014 2:33PM)
[6]Bài báo: Thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại trên mạng giao thông. Tác giả: Trần Quốc Chiến; Trần Ngọc Việt; Nguyễn Đình Lầu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(80).2014. Trang: 98. Năm 2014. (Oct 12 2014 11:31PM)
[7]Bài báo: Nâng cao hiệu năng tính toán cho thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng. Tác giả: Nguyễn Đình Lầu; Trần Quốc Chiến; Trần Ngọc Việt
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(80).2014. Trang: 121. Năm 2014. (Oct 12 2014 11:31PM)
[8]Bài báo: THUẬT TOÁN PHÂN LUỒNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TUYẾN TÍNH TỐI ƯU TRÊN MẠNG GIAO THÔNG MỞ RỘNG . Tác giả: PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến*
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 3(76).2014. Trang: 125. Năm 2014.
(Jun 11 2014 8:26AM)
[9]Bài báo: Thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại (1). Tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà nẵng, , 53-58. Số: 1(13)/2006. Trang: 53-58. Năm 2006. (Jan 17 2013 2:22PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Extended Linear Multi-Commodity Multi-Cost Network and Maximal Flow Limited Cost Problems. Authors: Tran Quoc Chien, Ho Van Hung. International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC). No: Vol.10, No.1. Pages: 79-93. Year 2018. (Feb 20 2019 9:15AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn