Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,015

 MẠNG GIAO THÔNG MỞ RỘNG VÀ BÀI TOÁN PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TUYẾN TÍNH
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến*
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(74).2014-Quyển 1;Từ->đến trang: 140;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đồ thị là công cụ toán học hữu ích ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như giao thông, truyền thông, công nghệ thông tin, kinh tế, …. Cho đến nay, trong đồ thị mới chỉ xét đến trọng số của các cạnh, các đỉnh một cách độc lập, trong đó độ dài đường đi là tổng trọng số các cạnh và các đỉnh trên đường đi đó. Tuy nhiên, trong thực tế, trọng số tại một đỉnh không giống nhau với mọi đường đi qua đỉnh đó, mà còn phụ thuộc vào cạnh đi đến và cạnh đi khỏi đỉnh đó. Bài viết xây dựng mô hình mạng mở rộng để có thể áp dụng mô hình hóa các bài toán thực tế chính xác và hiệu quả hơn. Bài toán luồng đa phương tiện tuyến tính cực đại đồng thời chi phí giới hạn và bài toán phân luồng đa phương tiện tuyến tính tối ưu được định nghĩa bằng mô hình bài toán quy hoạch tuyến tính. Kết quả của công trình là cơ sở lý thuyết xây dựng thuật toán hữu hiệu giải hai bài toán trên trong các công trình tiếp theo [7] và [8].
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
A graph is a powerful mathematical tool applied in many fields such as transportation, communication, informatics, economy, … In an ordinary graph, the weights of edges and vertexes are considered independently where the length of a path is the sum of weights of the edges and the vertexes on this path. However, in practice, weights at a vertex are not the same for all paths passing this vertex, but dependent on coming and leaving edges. This paper develops a model of extended network that can be applied to modelize many practical problems more exactly and effectively. The maximal concurent multicomodity linear flow problem with minimal cost and the optimal multicomodity linear flow problem are defined with the linear programming model. Dual problems and related questions are dealt with. The results from this study will be a theoretical base for effective algorithms that solve the problems above in the following works [7] and [8].
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn