Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,194

 THUẬT TOÁN PHÂN LUỒNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TUYẾN TÍNH TỐI ƯU TRÊN MẠNG GIAO THÔNG MỞ RỘNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến*
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: Số 3(76).2014;Từ->đến trang: 125;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đồ thị và mạng mở rộng là công cụ toán học hữu ích ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như giao thông, truyền thông, công nghệ thông tin, kinh tế, …. [7]. Kết quả chính của bài báo là nghiên cứu phát triển thuật toán tìm luồng đa phương tiện tuyến tính tối ưu trên mạng giao thông mở rộng, dựa trên cơ sở sử dụng thuật toán tìm luồng đa phương tiện tuyến tính cực đại đồng thời chi phí cực tiểu trên mạng giao thông mở rộng [8]. Đây là thuật toán tính gần đúng với tỉ lệ xấp xỉ là (1 + ) với  dương nhỏ tùy ý. Bài báo phân tích, chứng minh các kết quả đưa ra cũng như đánh giá độ phức tạp của thuật toán. Chương trình thuật toán được viết bằng ngôn ngữ Java với cơ sở dữ liệu mạng mở rộng cài đặt trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL cho kết quả chính xác.
ABSTRACT
Extended graph and network is a powerful mathematical tool applied in many fields such as transportation, communication, informatics, economy, … [7]. The main result of this paper is to design an Optimal Multicommodity Linear Flow Algorithm on extended traffic networks, based on the algorithm finding concurent maximal multicommodity linear flow with a minimal cost on extended networks [8]. This algorithm is an approximate algorithm with a (1 + )- approximation ratio, where  is an arbitrary positive. The paper analyses, proves obtained results, as well as evaluates the running time. The algorithm is coded in programming language Java with extended network database in the database management system MySQL and gives exact results.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn