Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,220

 Nâng cao hiệu năng tính toán cho thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đình Lầu; Trần Quốc Chiến; Trần Ngọc Việt
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 7(80).2014;Từ->đến trang: 121;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đồ thị là công cụ toán học hữu ích ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như giao thông, công nghệ thông tin, kinh tế,…Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng đã được công bố trong [2]. Trong bài báo này chúng tôi trình bày chi tiết thuật toán tuần tự tìm đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh trên đồ thị mở rộng và chúng tôi xây dựng thuật toán này trên đa bộ xử lý để nâng cao hiệu năng tính toán. Các định lý và mệnh đề trong bài báo được chứng minh, phần thực nghiệm cho kết quả chính xác. Thuật toán song song tìm đường đi giữa hai đỉnh trên đồ thị mở rộng được xây dựng trên m bộ xử lý. Hệ thống thực nghiệm ở đây là mạng LAN và chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ Java.
ABSTRACT
The graph is a powerful mathematical tool applied in many fields such as transportation, communication, information technology, economy, … Algorithm finding the shortest path in extended graph was proposed in [1]. In this paper we present and demonstrate in details the sequential algorithm to find the shortest path between two vertices on the extended graph and build this algorithm on multiple processors to improve computing performance. The properties and theorems of this paper are carefully proven and the experiment shows correct results. Parallel algorithm finding the shortest path between the two vertices in the extended graph is built on k processors. The experimental system used is LAN network and the program written is in Java.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn