Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,407

 Thuật toán đẩy luồng trước tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến*; ThS. Trần Ngọc Việt*; Nguyễn Đình Lầu*
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Số 11(84).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 92;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đồ thị là công cụ toán học hữu ích ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như giao thông, truyền thông, công nghệ thông tin, kinh tế, …. Cho đến nay, trong đồ thị mới chỉ xét đến trọng số của các cạnh, các đỉnh một cách độc lập, trong đó độ dài đường đi là tổng trọng số các cạnh và các đỉnh trên đường đi đó. Tuy nhiên, trong thực tế, trọng số tại một đỉnh không giống nhau với mọi đường đi qua đỉnh đó, mà còn phụ thuộc vào cạnh đi đến và cạnh đi khỏi đỉnh đó. Bài viết xây dựng mô hình mạng hỗn hợp mở rộng để có thể áp dụng mô hình hóa các bài toán thực tế chính xác và hiệu quả hơn. Kết quả chính của bài viết là thuật toán đẩy luồng trước tìm luồng cực đại và định lý luồng cực đại lát cắt cực tiểu tương ứng trên mạng hỗn hợp mở rộng.
ABSTRACT
Graph is a powerful mathematical tool applied in many fields as transportation, communication, informatics, economy… In an ordinary graph the weights of edges and vertexes are considered independently where the length of a path is the sum of weights of the edges and the vertexes on this path. However, in many practical problems, weights at a vertex are not the same for all paths passing this vertex, but depend on coming and leaving edges. The paper introduces a model of mixed extended network that can be applied to modelizing many practical problems more exactly and effectively, and the Maxflow-Mincut theorem on extended mixed networks. The main contribution of this paper is the Push-Preflow maxflow algorithm.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn