Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,632,045

 Lập trình gia công cho máy CNC bằng phương pháp chiếu hình trong phần mềm MasterCam 9.1
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Quốc Việt, Ngô Tấn Thống
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: số 4(8)/2004;Từ->đến trang: xx-yy;Năm: 2004
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ứng dụng phương pháp chiếu hình trong phần mềm MasterCam9.1 để lập trình gia công các dạng phức tạp trong chế tạo khuôn mẫu
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn