Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,632,108

 Ứng dụng phần mềm ANSYS để kiểm tra bền trục cán sau các lần sửa chữa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Minh Diệm, Trần Quốc Việt, Đoàn Anh Bằng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHĐN; Số: số 4(12)/2005;Từ->đến trang: xx-yy;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dùng phần mềm ANSYS để kiểm tra độ bền của các trục cán của máy cán thép sau khi được sửa chữa để tận dụng
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn