Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,662,233

 Nghiên cứu xử dụng lý thuyết tiếp xúc trong phần tử hữu hạn để thiết kế mô phỏng quá trình gia công tạo hình cơ khí
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Chủ nhiệm:  Trần Quốc Việt; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: B2003-17-10 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu xử dụng lý thuyết tiếp xúc trong phần tử hữu hạn để thiết kế mô phỏng quá trình gia công tạo hình cơ khí nói chung và quá trình dập nguội nói riêng với phần mềm ANSYS
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn