Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Adsorption Properties and Photocatalytic Activity of Ba0.5Sr0.5­Co0.8Fe0.2O3 for Methylene Blue.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Minh Vien, Truong Le Bich Tram
Nơi đăng: Proceeding of The 7th ASEAN Environmental, Engineering Conference November 21-22, 2014, Palawan, Philippines; Số: 7th ASEAN Environmental, Engineering Conference;Từ->đến trang: 1-8;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn