Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 The Formation and Characterization of the Supramolecular Hydrogel based on Poly (Ethylene Glycol) Methyl Ether- α-Cyclodextrin Inclusion Complex Conjugated with Folic Acid
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Le Bich Tram
Nơi đăng: Proceedings of the 5th World Conference on Applied Sciences, Engineering and Technology 02-04 June 2016, HCMUT, Vietnam, ISBN 13: 978-81-930222-2-1; Số: 02-04 June 2016;Từ->đến trang: 158-161;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn