Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nhận thức của sinh viên về các ứng dụng di động: Phân tích nhu cầu của việc dùng ứng dụng di động để dạy Tiếng Anh học thuật ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Minh Trang
Nơi đăng: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh; Số: ISBN: 978-604-73-6009-3.;Từ->đến trang: 342 – 364;Năm: 2018
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ứng dụng dành cho thiết bị di động đang ngày càng được sử dụng để cải thiện quá trình học tập. Tuy nhiên, để kết hợp các ứng dụng dành cho thiết bị di động một cách hiệu quả vào các lớp học, giáo viên trước hết phải biết về hậu cần của việc áp dụng các ứng dụng dành cho thiết bị di động. Mục đích của nghiên cứu này là để điều tra việc sử dụng công nghệ di động hiện tại trong việc học tiếng Anh và đưa ra các gợi ý cho việc kết hợp các ứng dụng cho một chương trình tiếng Anh cấp cơ sở tại Việt Nam. Nhà nghiên cứu đã sử dụng một bảng câu hỏi và phỏng vấn bán cấu trúc với 39 sinh viên của chương trình Ngôn ngữ và Dự bị Đại học để tìm hiểu nhận thức của họ và việc sử dụng công nghệ di động hiện tại. Nghiên cứu cho thấy phần lớn sinh viên trong nghiên cứu đánh giá cao hiệu quả của việc sử dụng các ứng dụng trong học tập. Năm ứng dụng hàng đầu mà sinh viên trong nghiên cứu thường sử dụng, từ ứng dụng từ điển đến ứng dụng đa phương tiện, ứng dụng tự chỉnh sửa, ứng dụng có tính năng trò chơi và ứng dụng luyện thi IELTS.
ABSTRACT
Mobile apps are increasingly being employed to expedite the learning process. Yet, in order to incorporate mobile apps effectively into classrooms, EFL teachers must first be aware of the logistics of applying mobile apps. The purpose of this research was to investigate the current use of mobile technology in studying English and make suggestions for incorporating apps for a foundation level English program in Vietnam. The researcher used a questionnaire and semi-structured interviews with 39 students of the English Foundation program to find out their perceptions and current use of mobile technology. The research revealed that the majority of students in the study highly appreciate the effectiveness of using apps in learning. The top five apps that students in the study often use range from dictionary apps to media apps, self-editing apps, apps with gamification features, and IELTS preparation apps.
[ trang_le_language teaching and learning today 2018.pptx ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn