Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Sử dụng Microsoft PowerPoint trong việc dạy miêu tả biểu đồ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Minh Trang
Nơi đăng: Demonstrations of the latest in CALL technology at the Technology Showcase of the Electronic Village of the 2017 TESOL International Convention & English Language Expo. Seattle, Washington, United States; Số: 4;Từ->đến trang: 9-12;Năm: 2017
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Bài báo cáo giới thiệu cách sử dụng Microsoft PowerPoint trong việc dạy miêu tả biểu đồ mà giáo viên Tiếng Anh có thể áp dụng để giới thiệu các khái niệm về xu hướng, cấp độ và tốc độ thay đổi trong miêu tả biểu đồ. Điều này tạo điều kiện cho sinh viên trực quan hóa các tính năng quan trọng của biểu đồ cũng như hình dung được mối quan hệ giữa các cột thông tin khác nhau.
ABSTRACT
My presentation in the CALL-IS highlights a curriculum for Academic English created on Microsoft PowerPoint with the utilization of PowerPoint features such as animations, layout, Shapes, SmartArt, Chart, annotations in visualizing significant features of the chart as well as relationships between various categories. This showcase of Microsoft PowerPoint lends itself to scaffolding students in describing charts and graphs in a standardized test preparation class. The curriculum has been practiced and revised for the past few years and proves its effectiveness in facilitating student writing and speaking skills on a certain topic.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn