Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 67,038,038

 Những hoạt động tương tác trong các lớp học trực tuyến
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Minh Trang
Nơi đăng: The VietCALL national conference: Integrating Information Communications Technology into designing and developing Bachelor of Arts programs in Teaching English as a Foreign Language. Danang, Vietnam; Số: 1;Từ->đến trang: 17-10;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đã có nhiều hoạt động tương tác được ứng dụng trong các lớp trực tuyến cũng như lớp học truyền thống. Những hoạt động như thảo luận trong forum, sử dụng ý kiến bạn cùng học, sử dụng các công cụ Web 2.0 (Power Point, Voice Thread, ProProfs Quiz Maker), nêu nhận xét đối với những thông tin của các cộng đồng học thuật trực tuyến, hoặc xây dựng website cho việc dạy và học mang rất nhiều lợi ích cho học viên. Những hoạt động có tính chất hợp tác và cá nhân này kích thích hứng thú của học sinh, khuyến khích sự tự học, cũng như nâng cao chất lượng học. Giáo viên cung cấp tài liệu và công cụ còn học viên chủ động trong việc đọc, tóm tắt các bài báo, thảo luận những điều được học, và ứng dụng chúng vào những nhiệm vụ thực tế. Những hoạt động này có thể được triển khai trên nhiều hệ thống, chẳng hạn như Canvas – hệ thống quản lý việc học, Pbworks – một trang web miễn phí để viết bài, thảo luận, và tự tạo website, hay Edmodo – một trang web miễn phí để hợp tác, tổ chức, và tiếp cận bài tập, điểm, và thông tin về trường lớp. Từ khóa: Công cụ Web 2.0, hoạt động mang tính hợp tác, forum thảo luận, sử dụng ý kiến bạn cùng học, sử dụng các công cụ Web 2.0 (Power Point, Voice Thread, ProProfs Quiz Maker), nhận xét đối với những thông tin của các cộng đồng học thuật trực tuyến, xây dựng website cho việc dạy và học
ABSTRACT
A number of interactive activities have been incorporated in online classes and face-to-face classrooms. Activities such as online discussion forum, peer review, using Web 2.0 tools (PowerPoint, Voice Thread, ProProfs Quiz Maker), reacting to a posting in a professional community of practice, or constructing a portfolio Web space (Wiki) for teaching and learning benefit students in many different ways. These activities, which are both collaborative and individual, ignite students’ interest and enhance their self-study. This, in turn, improves students’ academic quality. Teachers serve as the providers of resources and tools while students hold accountable for reading articles, summarizing, discussing information, and applying knowledge to practical tasks. These activities can be applied through different systems: Canvas - a paid learning management system, Pbworks - a free place where you can write, discuss, and build web pages, or Edmodo – a free website to collaborate, organize, and access assignments, grades, and school. Keywords: Web 2.0 tools, collaborative activities, online discussion forum, peer review, a portfolio Web space, reactions to a posting in a professional community of practice
[ 2018\2018m08d026_10_32_3Trang-Le-VietCALL2015-Interactive-Activities-in-Online-Classes.pptx ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn