Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,330

 Về cách phân loại câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
Nơi đăng: Tạp chí khoa học ngoại ngữ; Số: 55;Từ->đến trang: 14-24;Năm: 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Câu vô nhân xưng là một hiện tượng ngôn ngữ đặc trưng, được sử dụng phổ biến trong tiếng Pháp nhưng thực tế gây khá nhiều khó khăn cho học viên Việt Nam. Thế nhưng, trong các sách ngữ pháp tiếng Pháp, việc phân loại và định nghĩa kiểu câu này không nhất quán, tùy thuộc vào mỗi tác giả. Nhằm giúp người học dễ dàng lĩnh hội kiểu câu này hơn, trong bài nghiên cứu này, chúng tôi sẽ thảo luận về tiêu chí nhận diện “câu vô nhân xưng” và “cấu trúc vô nhân xưng” cũng như cách phân loại các loại câu đó trong tiếng Pháp, từ đó đưa ra những đề xuất cụ thể phù hợp với người học Việt Nam.
ABSTRACT
The impersonal phrase, which is a typical linguistic phenomenon and frequently used in the French language, actually causes difficulties for Vietnamese learners. However, in French-language books, the classification and the identification of this type of sentence are inconsistent and vary according to each author. In this study, we will discuss how to identify impersonal construction and "impersonal phrase" as well as how to classify the impersonal phrase in French, from which to propose the specific suggestions for Vietnamese learners.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn