Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Examining the mediating role of tourist satisfaction in the relationship between destination brand image and tourist loyalty: A conceptual model
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh, Nguyễn Ký Viễn, Nguyễn Thị Phượng
Nơi đăng: Proceeding- The 12th international conference on knowledge- based economy and global management; Số: ISBN: 978-986-5627-20-1;Từ->đến trang: 389 - 396;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn