Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,664,114

 Điểm hòa vốn: sản lượng hay doanh thu hòa vốn


Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Nga
Nơi đăng: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán; Số: Số: 7/2014(130);Từ->đến trang: Trang: 13,14;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Break-even point analysis is an essential part in Cost-Value-Profit method (CVP). Break-even point is estimated using two methods: equation and chart. In reality, there is hardly any business with only one product. Most of them have multiple product lines. In that case, finding a break-even point for the whole company will be more complex. According to past research, there are currently two arguments in terms of finding the break-even point for these companies. The first argument is: estimate the break-even volume for the whole firm then estimate the break-even volume for each product. The second argument is: estimate the break-even (in sales) for the whole firm then estimate the break-even point for each product. Both arguments are based on the assumption of constant … and both produce the same result. According to the author, in the case of firms with multiple product lines, there is no point in finding the break-even volume of the whole firm since this product does not exist. This is often known as the downside of volume measure. Volume measure cannot sum different objects which have different units (litter, meter, kilogram….). As a result, the currency measure is the appropriate measure in determine the break – even point for the diversified company. The article also notices that the break –even point is not the target of the company; however, it will show the safe threshold in the business. In the reality, the consumption of constant sale mix is not reasonable; as a result the sale mix of last period is used for the alternative.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn