Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,415

 Interregional Comparison among Japanese Cities on Recycling Behavior and its Determinants.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Vu Chi Mai and Yasuhiro Matsui
Nơi đăng: The 9th Asia-Pacific Landfill Symposium - Integrated Waste Management and Sustainable Landfilling (APLAS 2016), The University of Hong Kong, Hong Kong; Số: The University of Hong Kong;Từ->đến trang: A3-1;Năm: 2016
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn