Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,848

 An estimation of solid waste generation and recycling potential at food and beverage service sectors: A case study in Hue, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Yasuhiro Matsui, Le Hoang Son, Do Thi Thu Trang, Nguyen Hong Dang, Tran Vu Chi Mai and Nguyen Phuc Thanh
Nơi đăng: Journal of Environmental and Social Sciences; Số: Vol.5;Từ->đến trang: Issue 1;Năm: 2018
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn