Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,379

 Current status and behavior modeling on household solid waste separation: A case study in Da Nang city, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TRAN Vu Chi Mai, LE Hoang Son, Yasuhiro MATSUI
Nơi đăng: Journal of Material Cycles and Waste Management; Số: Vol 21(6);Từ->đến trang: 1462-1476;Năm: 2019
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This study focused on household solid-waste recycling in Da Nang city, Vietnam to assess the existing separation behavior and clarify the factors influencing the separation behavior. The authors conducted a questionnaire survey for 150 households in 6 urban districts, which consisted of household attributes, separation behavior, and the household’s attitude on recycling and the environment. The waste separation rates were determined for leftover food and 13 recyclable items and the recyclable disposal habit was also assessed. The separation rate of leftover food was 77.3%. Among 13 surveyed recyclable items, plastic bottles and metal cans were two popular items with higher separation rate (72.5% and 63.8%, respectively). To identify the conscious structure and determinants of separation behavior, the authors developed a predictive model on the separation behavior of leftover food and recyclables by logistic and multiple linear regression analyses. The positive factors included behavior intention, sympathy for the collector, incentive brought by recycling, goal intention, internal norm, and perception of responsibility and seriousness. The negative factor was evaluation of trouble. The authors also analyzed the differences in separation rates among attributes. Based on the significant influence factors and attributes, the authors suggested how to promote separation behavior.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn