Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 CÂU ĐẶC BIỆT TRONG “37 TRUYỆN NGẮN NGUYỄN THỊ THU HUỆ”
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Trịnh Quỳnh Đông Nghi
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN; Số: 17A(04);Từ->đến trang: 67;Năm: 2015
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Một hiện tượng ngôn ngữ chỉ thể hiện và phát huy hiệu quả nghệ thuật trong từng ngữ huống cụ thể. Câu đặc biệt là một cấu trúc câu khác thường và mang nhiều dụng ý của người sử dụng cũng như những hiệu quả đa chiều đối với người tiếp nhận. Sự khác biệt về cấu trúc câu này được Nguyễn Thị Thu Huệ vận dụng sáng tạo trong truyện ngắn của mình nhằm thể hiện nhiều nội dung tu từ có giá trị. Vì lí do đó chúng tôi chọn “37 truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ” làm ngữ liệu để khảo sát và khai thác giá trị tu từ của câu đặc biệt.
ABSTRACT
A linguistic phenomenon only presents and promotes its art efficiency in some special contexts. A special sentence is one that has unusual structure and carries out many purposes of users as well as achieve the efficiency for recipients. The differences of special sentence structure are used in Nguyen Thi Thu Hue short stories creatively with the aim of carrying out a plenty of contents that have rhetorical value. For that reason, we have chosen “Thirty Seven Short Stories” by Nguyen Thi Thu Hue as linguistic material to survey and exploit the rhetorical value of special sentences.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn