Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NÂNG CAO KĨ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN HIỆN NAY
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP -ĐHĐN; Số: 25(04) - 2017;Từ->đến trang: 61-64;Năm: 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người đòi hỏi sự hoàn thiện từ cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Hình thành và phát triển các kĩ năng này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi con người, tuy nhiên trong yêu cầu công việc của xã hội hiện đại kĩ năng nói ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Với sinh viên sư phạm thì việc rèn luyện KNN càng mang tính cấp thiết. Việc truyền đạt nội dung bài học, phát triển kiến thức, xây dựng kĩ năng, hình thành năng lực muốn diễn ra hiệu quả… đòi hỏi người giáo viên phải có kĩ năng nói tốt. Bài viết này nêu ra một số khảo sát sơ bộ về những yếu tố liên quan đến KNN của sinh viên thực hiện tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng từ đó đề xuất một số hướng giải quyết vấn đề cụ thể.
ABSTRACT
Communication in the human language requires the completion from all four skills of listening, speaking, reading and writing. Formation and development of these skills are extremelly important to every human; however, in the job requestment of modern society, the speaking skill are more and more asserted an important role. To pedagogical students, the training of Speaking skill is increasingly urgent. Communicating the content, developing knowledge, building skills, formating the capacity to be effective ... require the lecturer need to have excellent Speaking skills. This presentation illustrates some preliminary researches about the factors related to the Speaking skill by the educational students which are carried out at the University of education - University of Da Nang; therefore, they can suggest some specific solutions for this problem.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn