Trương Hồng Trình
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,539,996

 
Mục này được 36994 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Hồng Trình
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  18/10/1971
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Vinh Mỹ - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Quản lý công nghiệp; Tại: Viện Công Nghệ Châu Á
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2016
Dạy CN: Tài chính
Lĩnh vực NC: Thuyết giá trị, Hành vi thị trường, Mô hình tăng trưởng, Nền kinh tế số
Ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3525459; Mobile: 0946114488
Email: trinhth@due.edu.vn; hongtrinh@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1997 – 1999: Trợ giảng, khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
1999 – 2000: Giảng viên, khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
2001 – 2002: NCS Thạc sĩ, Quản lý công nghiệp tại Viện công nghệ Châu Á - AIT, Thái Lan.
2003 – 2004: Giảng viên, khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
2005 – 2010: Trưởng bộ môn Quản trị tài chính, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
2008 – 2010: Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
2009 – 2012: NCS Tiến sĩ, Quản lý công nghiệp tại Viện công nghệ Châu Á - AIT, Thái Lan.
2013 – 2014: Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
2014 – Nay: Phó trưởng khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu mô hình tăng trưởng trong nền kinh tế số ở Việt nam. Chủ nhiệm: Trương Hồng Trình. Thành viên: Nguyễn Hữu Nguyên Xuân, Nguyễn Thị Hương, Lê Diên Tuấn, Trần Thị Ngọc Vỹ, Phan Hoàng Long, Lương Tình. Mã số: B2020-DNA-12. Năm: 2023. (Jul 11 2023 11:01AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu mối liên kết giữa hệ thống tài khoản quốc gia và mô hình cân bằng tổng quát. Chủ nhiệm: Trương Hồng Trình. Mã số: B2017-ĐN04-06. Năm: 2019. (Jul 28 2019 8:31AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Mô phỏng cân bằng tổng quát và phân tích chính sách kinh tế. Chủ nhiệm: Trương Hồng Trình. Mã số: Đ2015-04-62. Năm: 2016. (Dec 7 2016 8:45AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Phát triển kinh tế khu vực duyên hải Miền Trung theo cách tiếp cận cluster ngành. Chủ nhiệm: Trương Hồng Trình. Mã số: B2005-14-34. Năm: 2007. (Dec 31 2010 2:14PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình tăng trưởng và khủng hoảng kinh tế. Tác giả: Trương Hồng Trình, Trương Bá Thanh. Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. Số: 32. Trang: 72-88. Năm 2022. (Jul 26 2022 9:03AM)
[2]Tham luận: Nghiên cứu mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Tác giả: Trương Hồng Trình, Trần Thị Ngọc Duy, Lê Ngọc Phương Trầm. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia "Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Trang: 157-174. Năm 2022. (Jul 11 2023 11:14AM)
[3]Bài báo: Sự phát triển của khoa học kinh tế trong các cuộc cách mạng công nghiệp. Tác giả: Trương Hồng Trình. Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Số: 596. Trang: 78-80. Năm 2021. (Jul 26 2022 9:02AM)
[4]Tham luận: Mô hình cân bằng tổng quát và phân tích chính sách kinh tế: Khuôn khổ lý thuyết. Tác giả: Trương Hồng Trình. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia. Trang: 1-13. Năm 2019. (Jul 16 2019 11:44AM)
[5]Bài báo: Xây dựng cấu trúc ma trận hạch toán xã hội cho mô hình hóa cân bằng tổng quát. Tác giả: Trương Hồng Trình. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia. Số: ISBN: 978-604-84-4281-1. Trang: 83-101. Năm 2019. (Jul 16 2019 11:45AM)
[6]Tham luận: Tiếp cận cân bằng giá trị cho các mô hình cân bằng tổng quát. Tác giả: Trương Hồng Trình. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB2016). Trang: 397-406. Năm 2016. (Dec 18 2017 10:08PM)
[7]Bài báo: Khuôn khổ phân tích kinh tế cho chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu. Tác giả: Trương Hồng Trình. Tạp Chí Khoa Học Kinh Tế. Số: 3(1). Trang: 11-18. Năm 2015. (Dec 7 2016 9:58AM)
[8]Bài báo: Mô hình tăng trưởng kinh tế và kinh nghiệm Đông Á . Tác giả: Trương Hồng Trình, Nguyễn Thanh Liêm, Trương Bá Thanh. Tạp Chí Khoa Học Kinh Tế. Số: 2(6). Trang: 9-17. Năm 2014. (Jul 22 2015 12:21AM)
[9]Bài báo: Ứng dụng lý thuyết trò chơi cho các hệ thống đồng tạo giá trị . Tác giả: Trương Hồng Trình, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Thị Ngọc Vỹ . Tạp Chí Khoa Học Kinh Tế. Số: 1. Trang: 67-74. Năm 2013. (Apr 27 2013 2:11PM)
[10]Bài báo: Tiếp cận chuỗi giá trị cho việc nâng cấp ngành dệt may Việt Nam. Tác giả: Trương Hồng Trinh, Nguyễn Thị Bích Thu,  Nguyễn Thanh Liêm
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (37). Trang: 158-168. Năm 2010. (Feb 25 2011 1:01AM)
[11]Bài báo: Tiếp cận lý thuyết và thực tiễn cluster ngành cho phát triển kinh tế khu vực. Tác giả: Trương Hồng Trình và Nguyễn Thanh Liêm
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3 (26). Trang: 163-171. Năm 2008. (Feb 25 2011 12:58AM)
[12]Bài báo: Mô Hình Cluster Du Lịch Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam cho Phát Triển Kinh Tế Khu Vực Miền Trung. Tác giả: Trương Hồng Trình và Nguyễn Thị Bích Thủy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (29). Trang: 136-145. Năm 2008. (Feb 25 2011 1:00AM)
[13]Tham luận: Quản trị quan hệ khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Tác giả: Trương Hồng Trình. Kỷ yếu hội thảo phát triển dịch vụ tài chính tại vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung - Viện Tài chính và Đại học Đà Nẵng. Trang: 70-79. Năm 2005. (Feb 25 2011 12:55AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Theoretical foundations of real estate market behavior. Authors: Truong Hong Trinh. Cogent Business & Management. No: 9. Pages: 1-18. Year 2022. (Dec 6 2022 3:05PM)
[2]Article: Towards Money Market in General Equilibrium Framework. Authors: Truong Hong Trinh. International Journal of Financial Studies (ESCI/SCOPUS). No: 10. Pages: 12. Year 2022. (Jul 26 2022 8:58AM)
[3]Article: A Contribution to General Equilibrium Theory. Authors: Truong Hong Trinh. Eurasian Studies in Business and Economics (SCOPUS). No: 21. Pages: 361-375. Year 2022. (Jul 26 2022 8:59AM)
[4]Article: The Extended Insights into Market Behavior. Authors: Truong Hong Trinh. Eurasian Studies in Business and Economics. No: 17/1. Pages: 225-238. Year 2021. (Jun 24 2021 9:35AM)
[5]Article: Market Behavior on the Digital Platform. Authors: Truong Hong Trinh, Phan Hoang Long. Studies in Computational Intelligence. No: 983. Pages: 457-469. Year 2021. (Jul 26 2022 8:56AM)
[6]Article: A SAM framework for general equilibrium modeling and economic policy analysis. Authors: Truong Hong Trinh and Nguyen Manh Toan. Cogent Economics & Finance. No: 8. Pages: 1829802. Year 2020. (Nov 16 2020 2:47PM)
[7]Article: Rational Choice and Market Behavior. Authors: Truong Hong Trinh. Eurasian Economic Perspectives, Eurasian Studies in Business and Economics. No: 14/1. Pages: 349-361. Year 2020. (Nov 16 2020 2:53PM)
[8]Article: General Equilibrium Modeling for Economic Policy Analysis. Authors: Truong Hong Trinh. International Journal of Economics and Financial Issues. No: 9(4). Pages: 25-36. Year 2019. (Jul 16 2019 11:41AM)
[9]Article: Value Concept and Economic Surplus: A Suggested Reformulation. Authors: Truong Hong Trinh. Theoretical Economics Letters. No: 9. Pages: 1920-1937. Year 2019. (Jul 3 2020 8:42AM)
[10]Article: Towards a paradigm on the value. Authors: Truong Hong Trinh. Cogent Economics & Finance (ESCI/SCOPUS). No: 6. Pages: 1429094. Year 2018. (Feb 23 2018 11:03AM)
[11]Article: The Dynamic Programming Models for Inventory Control System with Time-varying Demand. Authors: Truong Hong Trinh. Business and Economic Research. No: 7(1). Pages: 128-138. Year 2017. (Feb 23 2018 10:41AM)
[12]Article: Corporate valuation modeling for strategic financial decisions. Authors: Truong Hong Trinh, Lo Tran Ngoc Thao. Asian Economic and Financial Review. No: 7(12). Pages: 1153-1166. Year 2017. (Feb 23 2018 10:59AM)
[13]Article: Value balance and general equilibrium model. Authors: Truong Hong Trinh. International Journal of Economics of Financial Issues. No: 7(2). Pages: 485-491. Year 2017. (Feb 23 2018 10:46AM)
[14]Article: A primer on GDP and economic growth. Authors: Truong Hong Trinh. International Journal of Economic Research (SCOPUS). No: 14(5). Pages: 13-24. Year 2017. (Feb 23 2018 10:52AM)
[15]Article: The Industry Cluster Approach for Tourism Development of Central Vietnam. Authors: Truong Hong Trinh. International Journal of Business and Management. No: 11(5). Pages: 167-178. Year 2016. (Dec 7 2016 10:14AM)
[16]Article: Effects of Financial Crisis on Capital Structure of Listed Firms in Vietnam. Authors: Truong Hong Trinh, Nguyen Thao Phuong. International Journal of Financial Research. No: 7(1). Pages: 66-74. Year 2016. (Dec 7 2016 10:03AM)
[17]Article: The Elite Optimality Procedure for Multi-Objective Evolutionary Algorithms. Authors: Truong Hong Trinh. Advances in Computer Science Research. No: ISSN: 2352-538x. Pages: 133-137. Year 2016. (Dec 7 2016 10:19AM)
[18]Article: The Determinants of Corporate Liquidity in Real Estate Industry: Evidence from Vietnam. Authors: Truong Hong Trinh, Phan Thi Thuy Mai. International Journal of Economics and Finance. No: 8(7). Pages: 21-30. Year 2016. (Dec 7 2016 10:21AM)
[19]Presentations: Supply chain financing for Vietnamese firms. Authors: Nguyen Thi Nha Uyen, Truong Hong Trinh. International Conference on Accounting and Finance, ICOAF 2016. Pages: 218-223. Year 2016. (Dec 7 2016 10:09AM)
[20]Article: The Impact of Corporate Governance on Financial Risk in Vietnamese Commercial Banks. Authors: Truong Hong Trinh, Thai Thi Thanh Duyen, Nguyen Thanh Thao. International Journal of Economics and Finance. No: 7(7). Pages: 123-130. Year 2015. (Jul 22 2015 12:36AM)
[21]Article: A game theory approach for value co-creation systems . Authors: Truong Hong Trinh, Nguyen Thanh Liem, Voratas Kachitvichyanukul. Production & Manufacturing Research (ESCI - Web of Science). No: 2(1). Pages: 253-265. Year 2014. (Jul 22 2015 12:32AM)
[22]Article: Value Concept and Economic Growth Model. Authors: Truong Hong Trinh. International Journal of Economics. No: 1(5). Pages: 46-56. Year 2014. (Jul 22 2015 12:33AM)
[23]Article: A New Approach to Market Equilibrium. Authors: Truong Hong Trinh. International Journal of Economic research (SCOPUS). No: 11(3). Pages: 569-587. Year 2014. (Jul 22 2015 12:35AM)
[24]Article: The Co-production Approach to Service: A Theoretical Background. Authors: Truong Hong Trinh, Voratas Kachitvichyanukul, Do Ba Khang. Journal of the Operational Research Society (SCI - Web of Science). No: 65(2). Pages: 161-168. Year 2014. (Apr 27 2013 2:32PM)
[25]Article: An analytical framework for the design of service delivery systems: a co-production approach. Authors: Truong Hong Trinh and Voratas Kachitvichyanukul. International Journal of Operational Research (SCOPUS)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 17(1). Pages: 125-144. Year 2013.
(Apr 27 2013 2:21PM)
[26]Article: A Unified Framework for the Design of Service Systems . Authors: Truong Hong Trinh, Voratas Kachitvichyanukul
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. International Journal of Services and Operations Management (SCOPUS). No: 15(3). Pages: 374-388. Year 2013. (Jul 22 2015 12:30AM)
[27]Article: A Tradeoff between Customer Efficiency and Firm Productivity in Service Delivery Systems. Authors: Truong Hong Trinh, Voratas Kachitvichyanukul, and Huynh Trung Luong. Industrial Engineering & Management Systems (SCOPUS). No: 11(3). Pages: 224-232. Year 2012. (Mar 21 2013 7:16PM)
[28]Presentations: Customer Efficiency and Productivity in Designing Service Delivery Systems. Authors: Truong Hong Trinh, Voratas Kachitvichyanukul, and Huynh Trung Luong
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Proceedings of 12th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: Beijing, China. Year 2011.
(Mar 21 2013 7:03PM)
[29]Article: Tourism Cluster Development of Central Vietnam: A Global Chain Perspective. Authors: Truong Hong Trinh and Voratas Kachitvichyanukul
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Management Science and Engineering Management - World Academic Press. No: ISBN: 978-1-84626-003-2, England, UK. Pages: 214-220. Year 2009. (Feb 25 2011 12:49AM)
[30]Presentations: Transport and Logistics Development of the East-West Economic Corridor: A Vietnam Perspective. Authors: Truong Hong Trinh and Nguyen Thanh Liem
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceedings of Abstracts and Papers (CD ROM) of The 1st International Conference on Logistics and Transport. ICLT 2009, Chiang Mai, Thailand. Year 2009. (Feb 25 2011 12:52AM)
[31]Presentations: The Industrial Upgrading Strategy of Vietnam Textile Industry: A Global Chain Perspective. Authors: Truong Hong Trinh, Nguyen Thi Bich Thu, and Nguyen Thanh Liem
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceedings of Abstracts and Papers (CD ROM) of The 1st International Conference on Logistics and Transport. ICLT 2009, Chiang Mai, Thailand. Year 2009. (Feb 25 2011 12:53AM)
[32]Presentations: A Tourism Cluster Model of Hue – Danang – Quang Nam for Economic Development of Central Vietnam. Authors: Truong Hong Trinh. Proceedings of the 4th International Congress on Logistics and SCM Systems
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Pages: 215-223. Year 2008.
(Feb 25 2011 12:37AM)
[33]Article: Event Graph Models for Generic Manufacturing Systems with Push and Pull Policies. Authors: Truong Hong Trinh and Voratas Kachitvichyanukul. Communications in Computer and Information Science (SCOPUS). No: ISSN: 1865-0929, Vol 5. Pages: 1-11. Year 2008. (Feb 25 2011 12:34AM)
[34]Presentations: Event Graph Models for Generic Manufacturing Systems with Push and Pull Policies. Authors: Truong Hong Trinh and Voratas Kachitvichyanukul
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Proceedings of the ASIASIM 2007 Conference, Seoul, Korea
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Year 2007.
(Feb 25 2011 12:31AM)
[35]Presentations: A Simulation Approach for Improving Customer Efficiency in the Banking Industry - A Case Study in Vietcombank. Authors: Truong Hong Trinh and Nguyen Thanh Liem
marriage affairs open i want an affair
. Proceedings of Abstracts and Papers (CD ROM) of the 7th Asian Pacific Industrial Engineering and Management, APIEMS 2006 Conference - AIT, Thailand. Pages: Thailand. Year 2006. (Feb 25 2011 12:27AM)
[36]Presentations: A Simulation Approach for Performance Evaluation of Pull, Push Systems. Authors: Truong Hong Trinh and Voratas Kachitvichyanukul
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceedings of the 2005 International Conference on Simulation and Modeling, SIMMOD 2005 - AIT, Thailand. Pages: 23-30. Year 2005. (Feb 25 2011 12:19AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Quản trị công nghệ và đổi mới Chủ biên: Trương Hồng Trình. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2008.(Dec 31 2010 2:14PM)
[2]Bài tập kinh tế vi mô Chủ biên: Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trương Hồng Trình. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trương Hồng Trình. Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. Năm 2008.(Dec 31 2010 2:14PM)
[3]Quản trị chất lượng toàn diện Chủ biên: Nguyễn Quốc Tuấn, Trương Hồng Trình, Lê Thị Minh Hằng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. Năm 2007.(Sep 29 2012 9:57PM)
[4]Kinh tế vi mô Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Trương Hồng Trình, Đặng Công Tuấn, Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Nơi XB: Nhà Xuất bản Tài chính. Năm 2006.(Dec 31 2010 2:14PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2013.
[2] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2014.
[3] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2015.
[4] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2016.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2017.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2018.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2019.
[8] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế học vi mô
Ngành: Kinh tế học
 2005 Đại học (2005); Cao học (2014)  Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị tài chính
Ngành: Khoa học quản lý
 1999 Đại học (1999), Cao học (2013)  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn